Landbruget indgår klimaaftale med kommune

En ny klimapartnerskabsaftale mellem Vejle kommune og de lokale landboforeninger lægger op til samarbejde om bæredygtige og innovative løsninger, der i sidste ende skal bidrage til Vejle Kommunes mål på CO2-området.

En ny partnerskabsaftale er faldet på plads mellem Vejle Kommune og de lokale landboforeninger. En aftale, der skal bidrage til, at kommunen når klimaplanens mål om 70 pct. reduktion af CO2-udledningen i 2030 og et nettonul i udledningen i 2050. Det oplyser Vejle kommune i en pressemeddelelse.

- Vi har med vores klimaplan hele tiden vidst, at vi ikke kan nå målet alene. Det kræver samarbejde med erhvervslivet, med vores borgere, og ikke mindst med landbruget, som er en stor og aktiv del af Vejle Kommune. Landbruget bidrager med rigtigt meget godt til kommunen. Men samtidig står landbruget for en betragtelig del af vores klimaaftryk. Derfor er det en stor glæde, at vi er blevet enige om at arbejde sammen om den grønne omstilling, siger Niels Clemmensen, der er medlem af Natur- og Miljøudvalget og en del af partnerskabets styregruppe.

Han bliver mødt med opbakning fra sin kollega i udvalget og styregruppen, Søren Peschardt:

- Vi er i udgangspunktet enige om, at der ikke findes én løsning, der alene kan reducere landbrugets klimabelastning. Der skal arbejdes med mange områder og både med små og store omstillinger og projekter, der går på tværs af hele værdikæden, afprøver nye teknologier og produkter, eller udforsker sammenhængen med andre sektorer og cirkulær økonomi.

Landbruget er allerede i gang
Landbruget i Vejle Kommune udleder drivhusgasser, der svarer til 36 pct. af den samlede drivhusgasudledning i kommunen. Udledningen stammer fra en lang række kilder – fx energiforbrug i maskiner og bygninger, CO2 fra drænede lavbundsjorde, lattergas fra kunstgødning og ikke mindst metangasser fra dyrehold.

Det er Vejle Kommune, der har taget initiativ til partnerskabet, men landbruget er allerede i gang med at imødekomme nye markeders efterspørgsel på fødevarer, der efterlader et mindre klimaaftryk.

- Det er tydeligt, at vi skal udvikle landbrugserhvervet, så vi fortsat kan producere fødevarer, som forbrugerne ønsker, på en bæredygtig måde. Hensigten er, at vi i partnerskabet kan få endnu mere skub i at udvikle og udbrede løsninger, der kan sikre reduktionen af drivhusgasser, siger Keld Hjort, bestyrelsesmedlem af Kolding Herreds Landboforening.

Partnerskabet skal fremme nye teknologier, koblinger til andre sektorer og sikre synergi og samspil med andre indsatser i kommunen.

- Partnerskabet handler om at styrke samspillet på tværs af fødevareværdikæden – fra jord til bord – så vi har et stærkt, innovativt og lønsomt landbrug i kommunen. Det kræver også, at vi afprøver nye teknologier og produkter, eller udforsker sammenhængen med andre sektorer og cirkulær økonomi, siger H.C. Gæmelke, formand for Jysk Landbrug.

Klimabevidste borgere

Også hos SF i Natur- og Miljøudvalget og styregruppen er der tilfredshed med aftalen, som partiet mener, er afgørende ikke kun for klimaet, men også for landbruget.

- Der er ingen diskussion om, at klimaet fylder rigtigt meget hos vores borgere. Og det bliver ikke mindre fremover. Både vi og landbruget skal vænne os til, at der bliver sat krav til løsninger og varer med et mindre klimatryk, så på mange måder er det også en nødvendighed for landbruget, hvis det skal være bæredygtigt i fremtiden, siger Lone Myrhøj.

Med samarbejde når vi længst

Ud over det lokale samarbejde, vil der også være et tæt samarbejde med andre projekter i Danmark og justering i forhold til nye indsatser og mål, der måtte komme. Fx er der for nylig landet en politisk aftale om landbrugets reduktionsmål på Christiansborg.

- Vi er enige om, at det er et delt ansvar at indfri målet om lavere klimabelastning. Skal målet nås, kræver det, at kommunen som myndighed, landbruget og den enkelte bedrift tager ansvar og spiller en aktiv rolle for at understøtte den grønne omstilling. Ved at udnytte hinandens viden og ressourcer vil parterne skabe noget sammen, som de ikke kan gøre hver for sig, påpeger Nis Hjort, formand for Vejle-Fredericia Landboforening.

Partnerskabet holdt sit første styregruppemøde onsdag den 16. december 2021, hvor der ud over partnerskabsaftalen blev truffet beslutning om at sætte gang i de første projekter, som omhandler udtagning af lavbundsarealer, anvendelse af biomasse og udbredelse af klimatjek på bedrifter.

Læs også