Naturen er i skrivebordets vold

Man må undlade at fodre dyrene om vinteren i naturnationalparkerne, ligesom der er mindre krav om tilsyn af dyrene. Altså kan en privat dyreholder være kriminel og retsforfølges, medens den offentlige dyreholder på den anden side af hegnet er straffri for samme behandling af dyrene.

Ulf Nielsen, Fjerritslev, er naturplejer.

Af naturplejer Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev

Den herskende naturpolitik, der føres fra et skrivebord, er ikke frugtbar – hverken for naturen eller for debatten.

Ensidig boglig opdragelse med fravær af praktisk erfaring er sammen med en vi-alene-vide mentalitet en dyr cocktail for samfundet. Ikke desto mindre er det den cocktail, der synes at være fremherskende i den herskende og styrende klasses natursyn.

Opfindsomheden er nemlig stor fra den klasses side, hvad angår forøgelse af offentlige job til de mange DJØF’ere, der uddannes. Hvad der ikke lykkedes for 68-flipperne med at omvælte samfundet, ser nu ud til at lykkes for den grønne venstrefløj.

Men hvad med den praktiske virkelighed? Hvordan reagerer den? Naturen kan altså ikke styres fra et skrivebord – selvom der sidder nok så mange højtuddannede djøffer bag det.

De styrer ved hjælp af frygt. Frygt for naturens tilstand. Derfor kommer naturtiltag, hvor man uden dokumentation foregøgler befolkningen, at vi har en stor biodiversitetskrise. Men se om de kommer ud i naturen for at se efter – nej, nej. Desværre er vores politikere lette ofre for denne mangeårige natur-miljøkampagne, som er spredt ud over hele landet.

Skolet i samme skole

Biologerne og landskabsarkitekterne bliver tilsyneladende skolet i samme skole af Danmarks Naturfredning. Det har vi blandt andet set i forbindelsen med forslaget om en stor naturnationalpark i Jammerbugt Kommune. Her fik forvaltningen kommunalbestyrelsen overbevist om at støtte en fremtidig naturnationalpark med kroner 500.000 årligt i fire år, til markedsføring.

Ingen af kommunalbestyrelsens medlemmer var formentlig klar over, hvad konsekvenserne af etablering af naturnationalparken betød for området. Det ser nemlig ud til, at naturnationalparkens udformning og drift suverænt bestemmes af Miljøministeriet, uden de lokale afdelinger i Naturstyrelsen spørges til råds. Konklusionen er, at naturnationalparken er den første landvinding med hensyn til at tilrane sig magten, især over statens naturarealer, og dermed forviser vi nuværende naturplejere til andre arealer, eller lukker ned for al privat naturpleje. Der tillades jo ikke landbrugsdrift, jagt, skovning eller biavl i naturnationalparken. Derfor bliver vi, der har plejet arealerne i årevis, nu smidt på porten. Næste landvinding er formentlig naturzoner til udvidelse af disse naturnationalparker.

Loven om naturnationalparker styres centralt fra, og med indlagt dyremishandling er det et eksempel på virkelighedsfjernt DJØF-styre.

Sanktioner

Andre aktuelle eksempler på vanvittige skrivebordsregelrytteri er for eksempel, at efterafgrøder skal sås inden den 20. august, ellers sanktioneres landmanden. Dette til trods for, at kornet ikke er modent til høst til den tid. Landmanden straffes her for vejrets luner, vist nok som det eneste erhverv i verden.

Udledning fra landbruget får skylden for forurening af vandmiljøet, mens offentlige renseanlæg og deres overløb af mange millioner m3 af urenset spildevand, end ikke bliver hverken målt eller kontrolleret. Hvorfor denne horrible forskel?

Jeg lejer naturarealer af staten. De sætter hegn og opmåler arealet, hvortil vi søger MVJ-tilskud. På trods af, at det er Naturstyrelsen, der udlejer arealet med et bestemt areal, har en kontrollant brugt cirka en uge på at opmåle de lejede arealer.

Hvis ikke kontrollens opmåling er samstemmende med det af Naturstyrelsen opgivne ifølge kontrakten, er det mig, altså landmanden, der bliver sanktioneret.

Offentlig dyreholder går fri

Dyrevelfærd, har været et stort emne også med de seneste skærpelser i januar 2021. Nu har man med stort flertal i Folketinget vedtaget lempeligere regler og lovgivning for naturnationalparkerne, hvor man må undlade at fodre dyrene om vinteren, ligesom der er mindre krav om tilsyn af dyrene. Altså kan en privat dyreholder være kriminel og retsforfølges, medens den offentlige dyreholder på den anden side af hegnet er straffri for samme behandling af dyrene.

Lever vi almindelige mennesker i en retsstat?

- Loven om naturnationalparker styres centralt fra, og med indlagt dyremishandling er det et eksempel på virkelighedsfjernt DJØF-styre

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også