Danish Crown dømt i principiel sag om greenwashing

I retssagen om greenwashing af svinekød mod Danish Crown er kødkoncernen blevet dømt skyldig af Vestre Landsret i at vildlede forbrugerne om, at dansk svinekød er »klimakontrolleret«. Dog fik parterne, der havde lagt sag an, ikke medhold i alt. Blandt andet var der en åbning i dommen for, at koncernen måske i fremtiden må bruge udtrykket »Klimakontrolleret gris«. Danish Crown skal desuden ikke betale alle sagens omkostninger.

Danish Crown er netop blevet dømt for greenwashing i en sag fra 2020, skriver Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

Det blev enden på sagen, som Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark anlagde i forbindelse med slagteriets kampagne, »Klimakontrolleret gris«.

I juni 2021 lagde Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark sag an mod Danish Crown for brud på markedsføringsloven i forbindelse med en kampagne med ordlyden »klimakontrolleret gris«, herunder brugen af udsagnet »Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror«.

På grund af sagens principielle karakter bevilgede Civilstyrelsen fri proces, og staten indvilgede i at dække sagens omkostninger til modparten, hvis man skulle tabe sagen, hvilket så ikke skulle vise sig at være tilfældet.

Sagen voksede sig større end forventet, idet Landbrug & Fødevarer samt Dansk Industri indtrådte som biintervenient til støtte for Danish Crown. På den anden side af bordet stillede Forbrugerrådet Tænk sig som støtte for de grønne organisationer og forbrugerne.

En principiel sag

Baggrunden for kampagnen var, at alle Danish Crowns landmænd havde sat sig CO2-reduktionsmål. Ifølge Danish Crown var kampagnen »klimakontrolleret gris« en måde at kommunikere, at de landmænd, der leverer svin til Danish Crown, arbejder aktivt med at sænke deres CO2-aftryk, og at der føres ekstern kontrol med opnåelsen af det arbejde.

Retssagen handlede udelukkende om den enkeltstående markedsføringskampagne fra 2020, men sagen er principiel, fordi den kan danne præcedens for virksomheders ret til at kommunikere om deres bæredygtighedstiltag.

Hos Dansk Vegetarisk Forening har der været frustration over det nuværende system, hvor klager over greenwashing ligger hos Forbrugerombudsmanden i flere år, og at Fødevarestyrelsen maksimalt kan udstede bøder på 10.000 kroner.

Udsagnet »Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror« blev dog efter en samlet vurdering ikke anset for at være vildledende i markedsføringslovens forstand, og Danish Crown A/S blev derfor frifundet for påstandene vedrørende dette udsagn.

Ikke forbud mod fremtidig brug

Vedrørende betegnelsen »Klimakontrolleret gris« fandt landsretten, at Danish Crown A/S havde overtrådt markedsføringslovens § 5 om vildledende markedsføring, og landsretten gav derfor Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark medhold i påstanden herom.

Derimod blev påstanden om forbud mod al fremtidig markedsføringsmæssig brug af betegnelsen »Klimakontrolleret gris« ikke taget til følge.

Landsretten finder efter sagens udfald, at Danish Crown skal betale delvise sagsomkostninger.

Landsretten har navnlig lagt vægt på, at Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark har fået medhold i påstand om »Klimakontrolleret gris«, der angår det af de to udsagn, som må anses for at have været af størst økonomisk betydning for Danish Crown, lyder det i begrundelsen fra retten.

Sagens værdi er fastsat til 5.000.000 kroner, men efter en samlet vurdering skal Danish Crown blot betale 300.000 kroner til statskassen.

Læs også