Sponseret af: Syngenta Nordics A/S

Beskyt afgrøden, når den er mest sårbar

Ved at behandle kartoffelplanter med biostimulanten Quantis i de mest kritiske vækstfaser kan afgrøden bedre stå imod varme- og tørkestress, der ellers kan hæmme knolddannelse og -tilvækst. Behandlinger med biostimulanten kan nemt indpasses i en eksisterende køreplan og er en billig måde at øge udbytte og kvalitet i kartoffelhøsten.

Alle planter har et stort udbyttepotentiale fra begyndelsen, men kan begrænses gennem vækstsæsonen. Forskellige faktorer vil influere afgrøderne, og kan enten styrke eller begrænse planten løbende – men nogle perioder er mere kritiske end andre. Bruges nye biostimulanter rigtigt, kan de bruges til netop at beskytte afgrøderne i de faser, hvor udbyttet skabes.

I kartoffelavl, hvor der stilles store krav til kvalitetsparametre, og der er få virkemidler til rådighed, kan det være særligt interessant at opretholde afgrødens potentiale mest muligt. Nogle faktorer kan man som kartoffelavler selv påvirke, gennem eksempelvis gødskningen, hvor andre faktorer som vind, vejr og temperaturer kan være sværere at kontrollere. Dog kan nye biostimulanter netop give afgrøden det boost, der skal til for at stå imod abiotisk stress i de kritiske perioder.

- Kartoffelavl er præget af mange behandlinger, og det sidste mange har brug for er endnu en kørsel i marken. Derfor er det en fordel at kigge efter midler, der kan passe ind i de faste intervaller, hvor man behandler mod skimmel og bladplet. For at få succes med biostimulanter, bør de indtænkes i den eksisterende strategi – uden at det hele skal redefineres på ny, fortæller Inge Fiil Poulsen, der er Product Manager i Syngenta Danmark og fortsætter:

- Rent praktisk kan kartoffelplanter styrkes i de kritiske vækstperioder ved at anvende biostimulanten Quantis i en dosering på 2L/ha. I en normal vandmængde gående fra 100-300 liter afhængig af hvor meget vækst der er i afgrøden. Første behandling skal være lige før begyndende knolddannelse og derefter en til to efterfølgende behandlinger i 14 dages intervaller. På den måde aktiverer man plantens forsvarsmekanismer forud for de kritiske perioder, der kommer.

Quantis er en biostimulant, der er godkendt til både økologi og konventionelt brug. Quantis er en let optagelig blanding af organisk kulstof, aminosyrer, kalium og calcium, der supplerer plantens molekyler på celleniveau. Den opretholder fotosyntesen i varme og tørre perioder, hvor planten almindeligvis ville lukke ned for væksten. Midlet er derfor en nem vej til at beskytte sine afgrøder mod den varmestress, der eventuelt vil opstå i de kritiske faser i plantens liv.

- Første behandling skal være lige før begyndende knolddannelse og derefter en til to efterfølgende behandlinger i 14 dages intervaller. På den måde aktiverer man plantens forsvarsmekanismer forud for de kritiske perioder, der kommer.

Inge Fiil Poulsen, Product Manager i Syngenta Danmark

Afgrøden skal styrkes i de afgørende stadier

Grundlaget for kartoffeludbytter skabes når knolddannelsen igangsættes, samt i den efterfølgende knoldtilvækst. Er kartoffelplanter stressede ved knolddannelse, vil de anlægge færre knolde. Derfor skal man anvende Quantis inden disse kritiske perioder, hvis man vil opretholde plantens fulde potentiale sæsonen igennem.

- En kartoffelplante vil ikke sætte flere knolde senere på sæsonen. Vil man derfor ikke tabe udbyttepotentiale, er det afgørende at sikre, at planten bruger sin energi på at lave knolde, og ikke bruger energi på at beskytte sig mod varme og tørke. At tage Quantis med i sine behandlinger lige inden knolddannelsen er en nem og billig måde at styrke afgrødens evne til at stå imod udefrakommende faktorer i de perioder, hvor der er mest brug for, at planten bruger sine kræfter på netop at lave mange og store knolde, fortæller Inge Fiil Poulsen og fortsætter:

- Vores danske forsøg viser konsistente udbytteforbedringer i test, hvor der er tilført Quantis i stadie BBCH20-40, som er den periode, hvor kartoffelplanten anlægger sine knolde og fremefter. Det giver gennemsnitlige merudbytter på 2 tons og et øget stivelsesindhold på 0,3 procent – og flere steder ser vi merudbytter på op til 10 procent.

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44
2300 København S