Sponseret af: BASF Agro

Nitrifikationshæmmeren Vizura øger N-udnyttelse og P-tilgængelighed

Vizura fra BASF øger udnyttelsen af gyllens kvælstof, begrænser udvaskningen af nitrat, øger tilgængeligheden af fosfor og mindsker klimabelastningen ved at halvere udslip af lattergas til atmosfæren. Vizura er med i et storskalaforsøg om at reducere CO2-udslip fra marken.

Når gylle spredes på markerne, består kvælstofdelen hovedsageligt af ammonium, der derefter bindes til jordpartikler. Når jordtemperaturen kommer over 5 grader, begynder jordbakterier at nedbryde ammonium til nitrat. Nitrat kan i modsætning til ammonium nedvaskes, og der går derfor en del kvælstof tabt, som samtidig er en belastning for klimaet.

- Vizura fra BASF er en såkaldt nitrifikationshæmmer, der udsætter omsætningen af ammonium til nitrat i op til 14 uger, siger Anders Fjendbo, Agsolution Manager BASF Norden. Kvælstoffet forbliver i jorden indtil planterne har behov for det.

Aktivstoffet i Vizura har været anvendt i mere end 20 år og er den mest veldokumenterede nitrifikationshæmmer i Europa. Danmark er et foregangsland i anvendelse af Vizura til gylle, og for 7-8 år siden startede BASF i samarbejde med SEGES landsforsøg med Vizura til gylle på grund af de store mænger gylle i Danmark.

Forøger fosfortilgængeligheden og halverer lattergasudslip

I »Oversigt over Landsforsøgene 2020« konkluderes, at tilsætning af Vizura til gylle øger majsens fosforoptagelse med 10-15 kg i den tidlige del af væksten.

Tilsætning af Vizura til naturgødningen reducerer desuden udslippet af lattergas med 50 procent, som er en cirka 300 gange mere miljøskadelig klimagas end CO2. Lattergas omregnes til CO2-enheder.

Storskalaforsøg på 20.000 hektar

BASF har indgået et strategisk samarbejde med Danish Crown, SEGES og DLG om at tilsætte Vizura til gylle i et storskala-forsøg med 84 landmænd på i alt 20.000 hektar. Danish Crown-projektet går ud på at reducere CO2-udslippet fra marken og fra grisekødet.

Forventningen er en reduktion af CO2-udslippet på 3-4 procent. Jo større udbytte i marken og jo bedre grisene udnytter kornet, jo lavere vil CO2-aftrykket være.

Med den dårlige høst i 2023, hvor der måske er efterladt kvælstof til 2 ton korn pr. hektar, vil klimaaftrykket blive presset op, men med Vizura vil klimaaftrykket fortsat kunne reduceres. I 2024 udvider Danish Crown forsøget til også at omfatte oksekød.

Danish Crown har en ambition om at halvere udledningen af klimagasser fra 2005 til 2030 samt en vision om at producere klimaneutralt kød i 2050.

Som en del af Danish Crown-projektet har nogle af de deltagende landmænd prøvet at tildele 20 kg N mindre i handelsgødning, hvor der var tilsat Vizura til gyllen og opnået samme udbytte.

- Vizura er et klimaværktøj, som ser ud til at betale sig selv, pointerer Anders Fjendbo.

Vizura har mange styrker og fordele

Konklusionen er, at Vizura ved tildeling til gylle øger udnyttelsen af gødningens kvælstof. Risikoen for udvaskningen af nitrat reduceres væsentligt, fordi Vizura udsætter omdannelsen af ammonium til nitrat.

Vizura sikrer en større tilgang til bundet fosfor ved planternes rødder, og fungerer altså som en startgødning, fordi fosfor er med til at give planterne en god vækststart.

Endelig vil tilsætning af Vizura mindske klimabelastningen ved at halvere udslippet af lattergas til atmosfæren.

Vidste du, at Vizura:

  • Øger udnyttelse af gyllens N
  • Reducerer nitrat udvaskning
  • Øger tilgængelighed af fosfor
  • Halverer udslip af lattergas

Vizuras effektivitet

  • 2,0 l pr. ha i gylle »erstatter« 20 kg N
  • Startgødning ved at øge tilgængelighed af P med 10-15 kg pr. ha
  • Halverer lattergas udslip med 50 procent
  • Storskalaforsøg på 20.000 ha for at reducere CO2-udslip

BASF Agro

Kalvebod Brygge 45, 1.
1569 Copenhagen V