19 projekter skal styrke den grønne udvikling

Næsten 104 millioner kroner fra årets anden store tilskudspulje i GUDP er på vej til 19 nyskabende projekter inden for fødevarebranchen.

- Vi har udvalgt 19 nyskabende projekter, som kan være med til at bane nye veje for fødevareerhvervet og løse nogle af samfundets miljø- og klimaudfordringer. Samtidig er vi med til at søsætte projekter, som kan støtte op om ambitionerne i de nye politiske aftaler inden for landbrug, hav, fiskeri og akvakultur, fremhæver bestyrelsesformanden for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Mikael Thinghuus, i forbindelse med at næsten 104 millioner kroner forleden skulle uddeles fra årets anden store tilskudspulje i programmet.

Mange af de nye projekter tager fat i aktuelle problemstillinger og vil for eksempel mindske udslip af metan fra gyllelagre og udvikle filtersystemer til at opsamle fosfor i lavbundsjorde.

GUDP giver også økonomisk tilskud til flere projekter, der vil mindske madspild. Et projekt vil udvikle en app, der kan forudsige produktionsspild, så det er muligt at korrigere for potentielt madspild i produktionen.

Nye metoder

GUDP lægger vægt på at støtte netværk og har i denne ansøgningsrunde givet tilsagn om støtte til to netværk, som handler om muligheder og barrierer inden for henholdsvis kystnært fiskeri og mikrobiel fremstilling af mælkeproteiner via fermentering.

Et projekt undersøger nye måder at standse væksten i kartofler i takt med, at flere sprøjtemidler udfases, mens brug af alternative pesticider i gartneribranchen er i fokus i et andet projekt.

Bestyrelsen i GUDP imødekom 19 ud af 61 modtagne ansøgninger.

Projekter med tilsagn om tilskud
Projekttitel Hovedansøger

Forventet tilsagn (kr.)

BOVIWALK: Automatisk video-identifikation af halte køer i kvægbesætninger giver stor CO2-reduktion, store besparelser og forbedre dyrevelfærden. Boviwalk ApS

1.372.056

Animal Free Protein - fermentation produced milk protein Viventes     

1.886.500

Optimeret anvendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler i potteplanter - OPTIPOTTE Aarhus Universitet 4.358.792
REduktion af PROduktionsSpild vha. digitalisering (REPROS) Teknologisk Institut

2.346.508

Smart farm koncept til opskalering af tangproduktion (SMART TANG) Aarhus Universitet

7.327.804

Kompakte filtersystemer for fosfor i drænvand fra høj- og lavbundsjord – FosLav Aarhus Universitet

10.134.175

Sensing crop nutritional status through sap analysis - SensoSap Nordetect ApS

1.847.615

Effektiv genetisk avl af YDS-resistente regnbueørreder (EGYR) Københavns Universitet

4.628.097

Valorization of bio waste into circular production of bio-products and sustainable food system (BIOCIRCULAR) Nordicflexhouse ApS    

4.859.377

Ernæringsoptimerede fødevarer til sundheds- og plejesektoren baseret på ny anvendelse af reststrømme fra lakseforarbejdning Skagerak Processing A/S

2.689.253

Vækststandsning i kartofler - TERMINATOR Aarhus Universitet

5.086.397

Klima, dyrevelfærd og økonomi i sunde køer Aarhus Universitet

10.484.105

Effektiv produktion af den sorte soldaterflue gennem systematisk avlsarbejde (FLYBREED) Aarhus Universitet 7.460.767
Low Emission Slurry Storages (LESS) Aarhus Universitet

10.968.572

Græs til Grøn Protein Produktion - virkemiddel til beskyttelse af grund- og overfladevand - GGP4H2O Aarhus Universitet

9.654.366

Kystfiskere og havbønder                 Den selvejende institution Havhøst

1.096.888

Ekstraktion af omega-3 olie fra invasive marine arter ved brug af grøn teknologi (GrExOmega) Danmarks Tekniske Universitet

7.463.347

Bæredygtig Engangsservice af Sidestrømme til Take-Away (BEST) Teknologisk Institut

2.680.068

SafeChicken - Øget fødevaresikkerhed af kyllingekød via metoder til reduktion af Campylobacter i slagtekyllingeproduktionen     Danmarks Tekniske Universitet

7.452.136

 

Læs også