Kvægundtagelsen ophører 31. juli 2024

I 22 år har en række danske kvægbrug været undtaget en bestemmelse i EU's nitratdirektiv, som betyder, at de har kunnet bruge mere gødning fra husdyr end andre landbrug på betingelse af en række vilkår. Denne sommer ophører undtagelsen.

Gennem 22 år har nogle landbrug haft en særlig undtagelse fra nitratdirektivet, som har givet dem mulighed for at udbringe 230 kg kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar mod de i øvrigt tilladte 170 kg kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar, til gengæld for eksempelvis krav om arealer med græs med videre.

Den undtagelse ophører pr. 31. juli 2024. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Regeringen har blandt andet truffet beslutningen på baggrund af drøftelser med EU-Kommissionen om vandmiljøets tilstand i Danmark. Danmark har overordnet set ikke formået at reducere næringsstofudledningen til kystvandene de seneste 10-15 år.

Formålet med nitratdirektivet er at forebygge og forhindre forurening af vandmiljøet med nitrat fra landbruget. Der udestår derfor fortsat reduktioner for fuldt ud at levere på nitratdirektivets mål.

- Der er brug for, at vi fokuserer på, hvordan vi kan nedbringe kvælstofudledningen. Derfor har vi besluttet, at vi ikke vil ansøge EU-Kommissionen om en forlængelse af kvægundtagelsen, siger miljøminister Magnus Heunicke.

Beslutningen kommer til at medføre forøgede omkostninger for visse kvægbrug.

Omkostningerne for kvægbrugene vil ifølge Miljøministeriet skulle ses i sammenhæng med kommende beslutninger om klimaindsatsen i grøn trepart.

Læs også