Gode råd til parvis opstaldning af kalve

Seges Innovation har en række anbefalinger for parvis opstaldning af kalve, som de peger på har mange positive effekter.

Kalve er flokdyr, og opstaldning sammen med andre kalve har en positiv effekt på deres velfærd, foderoptagelse og tilvækst, tilvænning til nyt foder og deres tilvænning til fremmede kalve. Det understreger Seges Innovation på Landbrugsinfo.

En relativ nem måde at sikre det på er ifølge Seges Innovation parvis opstaldning af kalvene, som samtidig giver mulighed for at lave en effektiv smittebeskyttelse mellem parrene, så man undgår, at sygdomme spreder sig.

Effektive smittebarrierer

Kalve, der går sammen to og to, behøver ikke at kunne se og røre andre kalve. Derfor kan der opsættes effektive smittebarrierer mellem parrene, hvorved risikoen for, at smitten spreder sig fra kalvepar til kalvepar, reduceres.

Mulige løsninger kan ifølge Seges Innovation være:

 • Faste adskillelser mellem parrene, for eksempel ved kalvebokse i kalvestald
 • God afstand mellem parbokse eller parhytter, gerne omkring en meter
 • Ved parvis sammensætning af kalvehytter kan hytterne parvist vendes modsat – det sparer plads
 • Kalvehytter og bokse rengøres og desinficeres efter hvert par
 • Parvist opsatte kalvehytter

Sammensætning af kalve

Anbefalingen fra Seges Innovation lyder, at man anvender samme principper med sektioneret drift og alt-ind-alt ud, når man sammensætter et hold af kalve.

Det betyder, at man kun skal sætte kalve sammen, der er jævnaldrende, og at man skal holde stabile kalvepar – det vil sige så vidt muligt undlade at sortere eller blande kalve.

Når kalvene bliver større, kan man ifølge Seges Innovation slå to til tre par sammen til små grupper – og igen gælder det om at holde disse grupper stabile.

Mælkefodring

De parvis opstaldede kalve skal tildeles mælken i to skåle eller to pattespande, råder Seges Innovation og gør opmærksom på, at hvis mælken tildeles i skål, skal der være mindst to narresutter i nærheden af drikkeskålene, så kalvene kan få opfyldt deres suttebehov. Sutterne skal være tilgængelige i mindst 20 minutter.

Seges Innovation peger dog på, at tildeling af mælken via pattespande ser ud til bedre at kunne forebygge unormal patteadfærd, vel at mærke hvis spandene bliver hængende, efter kalvene har drukket op.

Hvis en hurtigdrikkende kalv vil fortrænge en langsomt drikkende kalv, kan der ifølge Seges innovation med fordel sættes bøjler op, der adskiller kalvene. Bøjlerne skal nå ned til kalvenes skulderblade.

Kalvene skal tildeles en tilstrækkelig mængde mælk. Seges Innovation foreslår to-trinsfodring, hvor kalve nul til fire uger tildeles 8 til 10 liter pr. dag, mens kalve fra fem til syv uger får fem-seks liter. Jerseykalve skal tildeles et par liter mindre.

Retningslinjer ved syge kalve

Seges Innovation understreger, at syge kalve stadig bør isoleres i enkeltboks. Der er ikke krav til, at en syg kalv skal kunne se og røre andre kalve.

Indsættes en kalv over otte uger i sygeboks, skal en dyrlæge attestere, at det er nødvendigt.

Sygebokse til kalve over otte uger skal være mindst lige så bred, som kalven er høj og 10 procent længere end kalven.

Er den tilbageblevne kalv helt rask, skal den have mulighed for at se og røre andre kalve.

Krav til parvis opstaldning af kalve

 • Der er ikke særskilte arealkrav, men Fødevarestyrelsen anvender arealkravene for enkeltopstaldede kalve: 1,2 kvadratmeter pr. kalv for kalve under 60 kg og 1,4 kvadratmeter for kalve over 60 kg
 • For større kalve, der går sammen to og to, er der ikke nogen fastlagte arealkrav, men man skal stadig leve op til dyrevelfærdslovens almindelige krav til husning og pasning af dyr
 • Der er ikke krav om kalvebørster til parvist opstaldede kalve. Kravet gælder kun for gruppeopstaldede, det vil sige tre kalve eller mere

Krav til indretning af kalvebokse

Der er ikke nogen særlige krav til, hvordan kalvebokse til to kalve skal være indrettede. De skal dog kunne rengøres og desinficeres effektivt.

Mulige løsninger kan ifølge Seges Innovation være at:

 • Fjerne midteradskillelsen mellem to enkeltkalvebokse i kalvestalden
 • Sætte kalvehytter tæt sammen to og to og lave fælles forgård
 • Opsætte dobbelt-kalvehytter
 • Anvende kalvevogne, hvor adskillelse mellem to bokse kan fjernes

Kontrol hos leverandører til Dansk Kalv-producenter

Fødevarestyrelsens kontrollanter er i denne tid på besøg rundt i malkekvægsbesætninger for at kontrollere, at kravene til Dyrevelfærdsmærket – eller »Hjerteordningen« – overholdes. Et af fokuspunkterne er kravet om parvis opstaldning af kalvene hos de mælkeproducenter, som leverer kalve til producenter af Dansk Kalv-konceptet.

- Som leverandør af kalve til Dansk Kalv-producenter skal man være registreret som hjerte 2-besætning og opfylde velfærdskravene for de kalve, der sælges til slagtekalveproducenten. Det betyder blandt andet, at kalvene skal opstaldes parvis, fra de er syv dage gamle, forklarer dyrlæge Peter Raundal, Seges Innovation.

Det er vigtigt, at kravene overholdes for på længere sigt stadig at kunne producere under mærket.

Udover fokus på parvis opstaldning vil kontrollanterne også se på arealkravene i hjerte 3-besætningerne. Her lyder kravet på otte kvadratmeter pr. ko til stor race og 6,6 kvadratmeter til lille race – heraf kan de to kvadratmeter være udeareal.

Kontrolkampagnen startede i maj og løber frem til og med oktober.

Læs også