Det er nemt at få sin egen sø

Hos Skovdyrkerne Øerne kan man som bekendt få rådgivning og sparring omkring etablering og vedligehold af skov eller læhegn. Men vidste du, at det også gælder søer og vandhuller?

Kim Have, skovfoged hos Skovdyrkerne Øerne. Pressefoto

Der er mange fordele ved at få sin egen sø. Søen gavner både insekter, fugle og det øvrige dyrevildt. Selvfølgelig skal man være opmærksom på, hvor søen placeres, men dette aspekt kan foreningen Skovdyrkerne Øerne hjælpe med.

- Inden der tales om placering, skal papirerne være i orden. Der skal sørges for en landzonetilladelse, som vi ansøger om hos din kommune. Kravet er, at vi skal ansøge, hvis den sø, du vil anlægge, er mere end 100 kvadratmeter. Samtidig skal den være minimum 10 meter fra eksisterende vandløb, siger skovfoged Kim Have fra Skovdyrkerne Øerne og påpeger, at kommunen kan have en holdning til formen på søen, eller hvor den ligger i området, men den opgave samt andre administrative udfordringer håndterer foreningen også.

Du sejler ikke i din egen sø

Er det nemt at komme i gang?

- Ja, det vil jeg mene, lyder det fra Kim Have.

- De fleste kommuner vil rigtig gerne have flere små søer og vil ofte være glade for de private tiltag – for det betyder på længere sigt mere natur. Befinder din grund sig på et § 3-område, kan det være lidt sværere, men på ingen måde umuligt. Her skal vi ansøge om dispensation, hvor man understreger, at man ikke ændrer naturens tilstand. Det er en teknisk længere forklaring, som vi tager med den enkelte lodsejer, hvis det bliver nødvendigt.

Samtidig anbefaler Skovdyrkerne Øerne en 10-15 meter bræmme rundt om søen, der både er sprøjte- og dyrkningsfri. Og så kommer vi til placeringen.

- Vi skal som udgangspunkt finde et sted, hvor der ikke er langt ned til vandspejlet. Det vil typiske være i lavninger, selvom der findes undtagelser. Her kan en grundig forundersøgelse hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning, forklarer Kim Have og understreger, at det er en beslutning, der kan betyde forskellen på en god eller dårlig sø.

Har man god tid, og kan man væbne sig med tålmodighed, kan man ved en boring følge vandstanden hen over året og på den måde se, hvor dybt man skal grave for at sikre sig, at søen holder vand. Vil man ikke følge udviklingen i flere måneder, bør man som minimum måle i den tørreste periode.

Lad det gå sin gang

Har man først fået gravet sin sø, er Kim Haves bedste råd at lade naturen gå sin vante gang. Man skal blandt andet lade være med at plante dunhammer. For planten spreder sig hurtigt og vil med tiden alligevel komme af sig selv. Efter et til to år vil der typisk begynde at komme liv i søen. Igen afhænger det af både jordtype og det område, som søen ligger i.

Der er også regler for, hvor stejle kanterne på søen må være, men reglerne varierer fra kommune til kommune. Bliver skrænterne for dybe, hjælper det dog ikke fuglelivet. Og vil du gerne have, at ænderne skal komme forbi, skal søen ikke være for dyb. Det samme gælder for padder, forklarer Kim Have. Men alt dette bliver man klogere på efter en faglig sparring med Skovdyrkerne, lover han.

Når først søgen er over 100 kvadratmeter, er den § 3-sikret. Det vil blandt andet sige, at hvis du vil oprense søen, skal du søge om tilladelse. Du må gerne fjerne eller beskære træer og buske omkring den, men selve søen må du kun grave i, når du har en tilladelse.

Skovfogeden understreger, at forventningsafstemning og forarbejdet er vigtige i planlægningen.

- Få gået nogle ture i området. Drøm og tegn lidt. Og henvend dig så til Skovdyrkerne. Vil man have del i jagttegnsmidlerne, vil jeg anbefale, at man begynder at tænke konkret nu. For her kan man nemlig få op til 17.000 kroner i tilskud, men der skal søges allerede i januar. Arbejdsgangen er derfor: planlæg nu. Kontakt os efterfølgende. Så skaffer vi en landzonetilladelse, der sendes ind til miljøstyrelsen, og så søger vi tilskuddet. For at opsummere: ansøgning, projektering og etablering. God fornøjelse, slutter Kim Have.

Søer i Danmark

I Danmark er der 120.000 søer. Langt de fleste af søerne er små – kun få er større end 10.000 m2. Søerne er spredt over hele landet, men de fleste ligger i det bakkede landskab i Nordsjælland samt Midt- og Østjylland. En del af de mindre søer og vandhuller er menneskeskabte. De blev skabt for 50-200 år siden som mergelgrave, kalkgrave og lergrave. I dag bliver der etableret nye vandhuller af hensyn til naturinteresser.

Kilde: Miljøstyrelsen

Forskel på sø og vandhul

Forskellen på søer og vandhuller er defineret ved, at der som regel er permanent vand i en sø, hvorimod et vandhul kan tørre ud.

Kilde: Skovdyrkerne

Læs også